Rada Rodziców

Uchwała Nr 2/2016/2017

Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 37 w Krakowie

z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

 „dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych”. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1 na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Wyrazić pozytywną opinię o przedstawionych przez dyrektora szkoły Edytę Fular propozycjach dni wolnych .

§ 2

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych to:

31.10.2016 r. - poniedziałek przez 01.11

19, 20, 21.04.2017 r. - egzaminy gimnazjalne

02. 05.2017 r.  - wtorek przed dniem ustawowo wolnym 3.05.2016 r.

16.06.2017 r.  - piątek po święcie Bożego Ciała

20.06.2016 r. - wtorek  w ostatnim tygodniu nauki

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.